Thanh đồng Kim Huệ, Phủ Dầy, Nam Định trong một lễ hầu đồng có đại sứ các nước ở VN tham dự /// ẢNH: BTC CUNG CẤP
Thanh đồng Kim Huệ, Phủ Dầy, Nam Định trong một lễ hầu đồng có đại sứ các nước ở VN tham dự
ẢNH: BTC CUNG CẤP