Chiếc hộp gỗ, được cho là “quách mộ Trạng Trình”, tại Bảo tàng Hải Phòng  /// Ảnh: Ông Nguyễn Lân Cường cung cấp
Chiếc hộp gỗ, được cho là “quách mộ Trạng Trình”, tại Bảo tàng Hải Phòng